CREDAI Team History

Year Chairman President Hon. Secretary
2001-03

Anil Bakeri

Arun Chaturvedi

Vijay Shah

2003-07

Anil Bakeri

Arun Chaturvedi

Bharat Modi

2007-09

Anil Bakeri

Mukesh Sheth

Suresh Patel

2009-11

Mukesh Sheth

Jaxay Shah

Rushabh Patel

2011-13

R. P. Patel

Dinesh Patel

Yogesh Bhavsar

2013-15

Suresh Patel

Vipul Thakkar

Sharif Memon

2015-17

Velji Sheta

Sharif Memon

Ajay Patel